Sam
Aston

LUST är något alla företag gärna vill ha

CEO Additude AB

Värderingar och visioner styr allt...


Lust brukar betyda lustfyllt i den mening att företag strävar efter att ha medarbetare som upplever att deras arbete är meningsfullt, uppskattas av både arbetsgivare och kunder samt att det är utvecklande för dem själva.

I just detta fall syftar jag till LUST som en förkortning för Lönsam, Uthållig och Snabb Tillväxt. Det är få företag förunnat att kunna växa snabbt och med lönsamhet. Under perioder av överhettning sker det tillväxt utan lönsamhet, som t.ex. i IT-bubblan kring millennieskiftet. I sämre tider kan det till och med vara missväxt och utebliven lönsamhet.

Självklart behöver många innovativa företag göra stora investeringar och satsa på sin produktutveckling eller sin marknadsetablering för att mogna. Dessa har förhoppningsvis sin tillväxtresa framför sig när produkt och marknad är i samklang.

Att växa med lönsamhet är det yttersta kvittot på att företag har produkter eller tjänster som skapar nytta och värde för marknaden och som marknaden i sin tur är intresserad av att betala för. Dessa företag har i regel lyckats väl med sitt fokus, sin personalpolitik, sin försäljning och sin marknadsföring. De blir attraktiva för nya medarbetare att söka sig till där de kan få uppleva ett lustfyllt arbete.

En oerhört viktig faktor för att kunna nå framgång för många är just förmågan att attrahera arbetskraft.

Additudes tjänsteerbjudande som ligger till grund för vår egen lönsamma och snabba tillväxt är fokuserad på att hjälpa våra kunder och vår region med deras tillväxtutmaningar.

Våra kunder är i regel utvecklingsorienterade, produkt- eller tjänsteutvecklande och där innovation och nytänkande är en naturlig del av deras behov och processer. Med hjälp av strategisk rådgivning, tekniska specialisttjänster, projektutveckling samt headhunting-tjänster gör vi vårt yttersta för att våra kunder skall växa och skapa ytterligare tillväxt i regionen. Lyckas våra kunder vinna marknadsandelar på den nationella och globala arenan är det till hela regionens fördel.