Additudes policy för behandling av personuppgifter, svensk version

 

Additude AB 556806-8489 med dess dotterbolag använder de personuppgifter och den information du frivilligt lämnar vid registrering och vidare kontakt med oss  i sälj, leverans och rekryteringssyfte. Personuppgifter kan komma att delas med kunder och samarbetspartners till Additude AB främst i leverans- och rekryteringssyfte. Personuppgifter kan även komma att delas med andra parter om det krävs enligt lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process.

Personuppgifter som behandlas är namn, telefonnummer, e-postadress, adress, födelsedata samt uppgifter som enskilt eller tillsammans kan utgöra en personuppgift.

Vi behandlar dina personuppgifter endast i sälj-, rekryterings-, leverans- och marknadsföringssyfte. Personuppgifter sparas i upp till 3 år efter medgivit samtycke.

Ditt samtycke enligt denna personuppgiftspolicy gäller tills du återkallar ditt samtycke. När samtycket upphör att gälla raderas personuppgifterna permanent utom om det följer av avtal, lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process då Additude AB kan komma att lagra uppgifter längre än vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år få ett utdrag på de uppgifter som finns sparade om dig samt att dem rättade eller raderade. Begäran om detta kan du göra via e-post personuppgifter@additude.se.

All hantering av personuppgifter sker i enlighet med svenska personuppgiftslagen (PUL) fram till att den ersätts av EUs allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och motsvarande svensk lagstiftning, samt de rekommendationer som ges av Datainspektionen. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om dessa regler.

Om du har klagomål kring vår hantering av personuppgifter ska du vända dig till Datainspektionen, som är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering. Övriga frågor kring personuppgiftshanteringen på Additude AB kan du skicka via e-post till personuppgifter@additude.se.